اولین پیامد آن است که بازنشستگی پیش از موعد از یکسو با کاهش درآمدهای صندوق‌های بیمه‌ای و از سوی دیگر، با افزایش هزینه‌های آنها، پایداری مالی صندوق‌ها را به خطر می‌اندازند. دوم آنکه بازنشستگی پیش از موعد مغایر با اصول بیمه‌ای و دقیقا معکوس با روند اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در جهان است. درحالی‌که تجربه کشورهای مختلف نشان از اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی در راستای افزایش سن بازنشستگی دارد، طرح بازنشستگی پیش از موعد به دنبال کاهش آن است. برای بیان سومین پیامد باید توجه کرد که دلیل توجیهی طرح بازنشستگی پیش از موعد، کمک به افزایش اشتغال جوانان است که البته این توجیه پشتوانه علمی معتبری ندارد. شواهد علمی هیچ ارتباط مثبت قطعی را بین کاهش سن بازنشستگی و افزایش اشتغال جوانان نشان نمی‌دهند. حتی بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که کاهش سن بازنشستگی به اشتغال جوانان کمکی نمی‌کند. اگر هم این جایگزینی در اقتصاد ایران تایید شود، تضمینی برای جایگزینی کامل و تناظر یک‌به‌یک آن نیست. چهارمین پیامد آن است که جمعیت کشور زمانی در دوره سالمندی قرار خواهد گرفت و در آن زمان وجود حجم بالایی از مستمری‌بگیران، به‌خصوص در صورت تداوم مشکلات اقتصادی، تامین مالی مستمری‌ها به‌طور قطع با مشکل مواجه خواهد بود و بار اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. بنابراین، طرح پیشنهادی بازنشستگی پیش از موعد، که این وضعیت را تشدید خواهد کرد، بدون تردید از این نظر پایداری جمعیتی را به خطر می‌اندازد. پنجمین پیامد بازنشستگی زودهنگام، با خارج‌کردن افراد غیر سالمند از بازار کار رسمی آشکار می‌شود. اثر بازنشستگی پیش از موعد به خصوص بر وضعیت رشد اقتصادی، در شرایطی که باید برای وقوع پدیده سالمندی در کشور آمادگی داشته باشیم، ضربه می‌زند. ششمین پیامد بازنشستگی پیش از موعد آن است که چون این طرح منجر به گسترش بخش غیررسمی می‌شود، ممکن است افزایش هزینه‌های اداری و بازرسی درنتیجه عدم‌تمکین به قانون را در پی داشته باشد. پیامد هفتم با توجه به شرایط تورمی کشور و نظر به قوانین موجود درخصوص اشتغال بازنشستگان مطرح می‌شود. نظر به اینکه از یکسو مستمری‌ها کفاف زندگی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد و از سوی دیگر مستمری‌بگیران توانایی انجام کار را دارند، بازنشستگی‌های زودهنگام قطعا به گسترش بخش غیررسمی اقتصاد دامن خواهد زد. هشتمین پیامد آن است که، اساسا بازنشستگی‌های پیش از موعد با ماهیت و مفهوم بازنشستگی، که با سالمندی و عدم‌توانایی برای انجام کار و فعالیت پیوند خورده، در تضاد هستند. نهم آنکه، طرح پیشنهادی فرآیند آسیب به بهداشت روانی افراد، به‌خصوص مردان، را که عموما در اثر کاهش فعالیت اجتماعی در دوران بازنشستگی رخ می‌دهد، تسریع می‌کند. آخرین پیامد طرح بازنشستگی پیش از موعد را می‌توان با توجه به موضوعات فردی جست و جو کرد؛ این طرح با سیاست‌های ترویج فرهنگ کار در میان مردم در تناقض است.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند