به گزارش «ایسنا» محمد مسیحی در این اطلاعیه اعلام کرده است: در اجرای صدر بند(و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرر می‌شود «به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط‌زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی کشور به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۸۹) واریز می‌شود». همچنین ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی شماره ۵۳۲۵۵/ ت ۵۷۶۵۴هـ مورخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۹۹هیات‌وزیران و همچنین بند (۲) دستورالعمل شماره ۲۸۲۵۳/ ۲۳۰/ د مورخ ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۹، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای موضوع ماده (۱) آیین‌نامه مزبور (به شرح جدول زیر) مکلفند ضمن تکمیل و تسلیم«فرم ابراز فروش کالاهای مشمول عوارض پسماند مخرب محیط‌زیست» در سامانه عملیات الکترونیک مالیات ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مبلغ عوارض متعلقه را بر حسب قیمت فروش، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده (۱۰) قانون مالیات ارزش افزوده به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۲۹۰۷۵ مربوط به «تمرکز درآمد حاصل از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به پسماند مخرب محیط‌زیست می‌شود در سال ۱۳۹۹ (موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۹)» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند