«بند الف» مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شرح ذیل اصلاح و بند «ب» نیز حذف می‌گردد:

بند الف - موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال، با اخذ میزان ۵/ ۷ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید.

تبصره ۱- سازوکار اجرایی امهال موضوع این مصوبه، در چارچوب روش‌های امهال مقرر در دسـتورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری است.

تبصره ۲ - مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ است.

تبصره ۳-  چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/ مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط/  اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، در استعلام اعتباری از سامانه‌های بانک مرکزی جهت اعطای تسـهیلات و یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به‌عنوان مطالبات امهالی گزارش می‌شود، لیکن مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.

تبصره۴-  امهال مطالبات توسط موسسه اعتباری صرفا برای مشتریانی امکان‌پذیر است که به تشخیص موسسـه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید/ سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد.

تبصره ۵ - واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهادکشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند