این در حالی است که بر مبنای اظهارات وزیر پیشین آموزش و‌پرورش سرانه هزینه دولت برای هر دانش‌آموز رقمی در حدود ۲ میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان است. اگر اظهارات این دو مقام مسوول صحیح باشد در این صورت مقایسه این ارقام نتیجه عجیبی به دست می‌دهد؛ سرانه هزینه دولت برای هر زندانی در حدود ۲۰ برابر هزینه دولت برای هر دانش‌آموز است. البته با فرض مبنا گرفتن ارقام بودجه و در نظر گرفتن تعداد زندانیان کشور در حدود ۲۰۰ هزار نفر، سرانه هزینه سالانه زندانیان حدود ۵‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، که تفاوت آشکاری با رقم عنوان شده از سوی رئیس کل زندان‌های ایلام دارد. اگر ارقام بودجه به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود، در این صورت سرانه بودجه‌ای هر زندانی در حدود ۲ برابر سرانه هزینه دولت برای تحصیل شهروندان است.