به نوشته کسینجر، تصرف افغانستان به دست نیروهای طالبان نگرانی فوری را معطوف به خروج ده ها هزار آمریکایی، متحدین و افغان های سرگردان در سراسر کشور می کند. با این حال نگرانی اساسی تر این است که چگونه آمریکا با وجود هشدارهای زیاد و بدون مشورت با متحدان یا افرادی که مستقیماً طی بیست سال به طور فداکارانه در این امر دخیل بوده اند، تصمیم به عقب نشینی گرفت. و چرا چالش اساسی در افغانستان به صورت انتخابی بین «کنترل کامل افغانستان» یا «خروج کامل از آن» تصور شده و به خورد مردم داده شد.

از نگاه کسینجر، افغانستان هرگز یک دولت مدرن نبوده است. دولتمندی مستلزم احساس تعهد مشترک و تمرکز قدرت است. خاک افغانستان، آکنده از عناصری است که نقیض این هاست. ایجاد یک دولت دموکراتیک مدرن در افغانستان که در آن احکام دولت به طور یکنواخت در سراسر کشور اجرا می شود، مستلزم یک دوره زمانی چندین ساله، و در واقع چند دهه ایست. این امر در تضاد با سرشت جغرافیایی و قومی-مذهبی  این کشور است. چندپارگی، دسترس ناپذیری و عدم وجود مرجعیت مرکزی در افغانستان، آن جا را به پایگاه جذابی برای شبکه های تروریستی تبدیل کرده است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر شکست آمریکا در افغانستان از نگاه هنری کسینجر بخوانید.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند