متن استفتا به شرح زیر است:

ســـــؤال: در انتخابات عمل بـــــه تکلیف مقدم است یا رســـــیدن به نتیجه؟ چگونه می توان هم به تکلیف عمل کـــــرد و هم به دنبال نتیجه مطلوب بود؟

جواب: تکلیف گرایی با دنبال نتیجه قانونی و شرعی بودن، منافات ندارد هر چند در انجام تکلیف تحقق نتیجه نیز مورد توجه است.

این مطلب برایم مفید است
101 نفر این پست را پسندیده اند