حسینعلی امیری، درباره لوایح معوق و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم گفت: در دستور کار جلسه هیات دولت طرح‌ها و لوایح معوق و باقی مانده و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم مورد بحث قرار گفت و با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس قرار شد تا ۶۸ لایحه معوق و ۳ لایحه ای که فوریت آنها مطرح و اعلام وصول در مجلس دهم نشده به مجلس یازدهم ارسال شود.

وی افزود: بر همین اساس از مجلس یازدهم درخواست می‌کنیم تا با توجه به شرایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار این لوایح را اعلام وصول و مورد رسیدگی قرار دهند.

امیری لایحه‌های الحاق یک تبصره به ماده (۱۳) قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵ – و اصلاحات بعدی آن،  نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی و مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی را سه لایحه ای عنوان کرد که فوریت آنها مشخص و اعلام وصول نشده است.

لایحه‌های معوق اعلام وصول نشده به شرح زیر است:

۱ - لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک

۲ - لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

۳ - لایحه حمایت از مالکیت صنعتی

۴ - لایحه اصلاح قانون امور گمرکی

۵ - لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی

۶ - لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱

۷ - لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی

۸ - لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد(۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تغییر عنوان: لایحه ساماندهی سهام عدالت

۹ - لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

۱۰ - لایحه مشارکت عمومی – خصوصی

۱۱ - لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور

۱۲ - لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

۱۳ - لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۶) قانون مبارزه با پولشویی

۱۴ - لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر

۱۵ - لایحه اصلاح بند «ت» ماده(۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

۱۶ - لایحه  اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

۱۷ - لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- به منظور حمایت از سهامداران خرد

۱۸ - لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

۱۹ - لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور

۲۰ - لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره (۱) ماده(۳) قانون هوای پاک – مصوب ۱۳۹۶

۲۱ - لایحه حمایت از مالکیت فکری

۲۲ - لایحه استخدامی شهرداری ها

۲۳ - لایحه آئین‌دادرسی تجاری

۲۴ - لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

۲۵ - لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

۲۶ - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های اول و دوم الحاقی به کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۷۷

۲۷ - لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

۲۸ - لایحه استفساریه تبصره (۴) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

۲۹ - لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی وحقوقی به سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

۳۰ - لایحه تعیین وظایف واختیارات وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی  

۳۱ - لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامور مدنی) مصوب-۱۳۷۹

۳۲ - لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی

۳۳ - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی

۳۴ - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه

۳۵ - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ ۲ دسامبر ۱۹۶۱ برابر با ۱۱ آذر ۱۳۴۰) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن

۳۶ - لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

۳۷ - لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

۳۸ - لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

۳۹ - لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی

۴۰ - لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

۴۱ - لایحه اصلاح ماده(۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

۴۲ - لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشکاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

۴۳ – لایحه اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تغییر عنوان: لایحه اصلاح ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الحاق یک بند به ماده(۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

۴۴ - لایحه جامع انتخابات

۴۵ - لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب 

۴۶ - لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

۴۷ - لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

۴۸ - لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

۴۹ - لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

۵۰ - لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرزهای کشور

۵۱ - لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

۵۲ - لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی

۵۳ - لایحه شفافیت

۵۴ - لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به  موافقتنامه  همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر۲۰۱۰))

۵۵ - لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر۲۰۱۰))

۵۶ - لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر۲۰۱۰))

۵۷ - لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

۵۸ - لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل

۵۹ - لایحه اصلاح ماده ۳۵ آیین نامه معاملات شهرداری تهران

۶۰ - لایحه پروتکل اصلاحی بند(۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه موسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

۶۱ - لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

۶۲ - لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

۶۳ - لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان(اس تی سی دبلیو ۱۹۷۸(۱۳۵۷))

۶۴ - لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

۶۵ - لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان

۶۶ - لایحه  موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن

۶۷ - لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

۶۸ - لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل جهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند