شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه ۹۸ سبب شد تا بسیاری از  واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های صادر شده توسط آنها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی را  برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روز های کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.

بر همین اساس و همانطور که انتظار می رفت، گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در فروردین ماه ۹۹ مشابه اسفند ماه  ۹۸، نشاندهنده افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی بعد از طی یک سال روند کاهشی بوده است.

مطابق گزارش بانک مرکزی، در اسفندماه ۱۳۹۹ در کل کشور بالغ بر ۶.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۶۵۲ هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۳۶ درصـد و ۵۶.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

*کاهش ۴۱.۳ درصدی تعداد چک‌های وصولی

در فروردین ماه ۱۳۹۹، در کل کشور حدود ۵ میلیون فقره چک به ارزشی حـدود ۵۲۱ هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۱.۳ درصـد و ۶۰.۴ درصـد کاهش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۱.۷ درصـد و ۸۰ درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در اسفند ماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۸۹.۱ درصد و ۸۸.۲ درصد و در فروردین ماه ۱۳۹۸ بـه ترتیـب برابـر ۹۰.۲ درصـد و ۸۹.۲ درصـد بوده است.

*برگشت خوردن ۲۰ درصد چک‌ها بخاطر شیوع کرونا

در فروردین ماه ۱۳۹۹، در کل کشور بالغ بر ۱۱۳۱ هزار فقـره چـک بـه ارزشـی حـدود ۱۳۱ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۴ درصـد افزایش و از نظر مبلغ ۲۶ درصد کاهش نشان می‌دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مـذکور بـه ترتیـب ۱۸.۳ درصد و ۲۰ درصد برگشت داده شده است.  تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده نسبت به چک های مبادله شده در اسفندماه ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۱۰.۹ درصد و ۱۱.۸ درصد و در فروردین ماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابـر ۹.۸ درصـد و ۱۰.۸ درصد بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند