برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس آمادگی دفاعی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس علوم تجربی پایه٩

ساعت ٨:۴۵تا  ٩:٠۵درس عریی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵  درس ریاضی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر   پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک      

 ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه١١ رشته ریاضی فیزیک  

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس هندسه ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک        

 ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس فیزیک٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی   

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ درس زیست شناسی٣  پایه١٢ رشته علوم تجربی   

 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه ٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

 شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢۵استاندارد نقشه کشی معماری پایه١١و ١٢رشته نقشه کشی ساختمان شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵تا ٧:۴۵درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۵ پایه١٢ نصب و راه اندازی شبکه افزارها رشته شبکه و نرم افزار رایانه  شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٧:۴۵تا٨:١٠ درس استاندارد حسابداری تکمیلی پایه١١ بدهی ها و تعهدات رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش 

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس  تاریخ و هنرجهان پایه ١٢رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس شناخت مواد و مصالح پایه١٠ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی‌وحرفه‌ای   

ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠  درس تاریخ هنر جهان پایه١٢رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٣٠: ٩ تا ١٠  درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی     

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ درس جغرافیا ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی آموزش داده خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند