در این خاطره نگاری به نقل از رهبر انقلاب آمده است؛

آن وقتی که امام در سـال ۵۸ در بیمارسـتان بسـتری بودند، همـان جا جلوی بیمارسـتان جایـگاه درسـت کردنـد و دسـته هائی از ارتـش آمدنـد آنجـا رژه رفتنـد و روز ارتـش بـه وسـیله امـام اعلام شـد. یکی از بهتریـن و هوشـمندانه ترین کارهای بزرگ امـام عزیزمـان، تعییـن روز ارتش بـود... امام بـرای اینکـه هرگونـه توطئـه ای را در مـورد نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی خنثی بکنـد، روز ارتـش را معین کرد یعنی من همین ارتـش را، با همیـن خصوصیتش قبول دارم و نظام اسلامی {هم} قبـول دارد.

حـالا بنـده کـه ده هـا جلسـه در خصوص ارتـش بـا امـام (رضوان الله تعالی علیه) صحبت خصوصـی کـرده بـودم -یـا دو بـه دو یـا بـا حضـور بعضـی دیگـر- میدانـم ایـن فکـر قلبـی و عمیق امام بود که باید ارتش را حمایت و تقویت کرد که انصافا فکر درستی بود.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند