به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی ، بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ نماید که اطلاعات کلیـه تـراکنش هـای بـانکی بـه همراه کلیه اطلاعات خوداظهاری شده، به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد.اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با اطلاعات اظهارشده قابل استناد است.

همچنین از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ کارسازی کلیه تراکنشهای بین بانکی و درون بانکی به اسـتثنای تراکنشهای مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چکهای عادی و رمزدار صادرشده در سال ۱۳۹۹ ،مسـتلزم اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است.پیش بینی شده است پرداخت‌کننده در هنگام صدور دستور پرداخت در درگاه‌های حضوری و غیرحضوری بانکها مکلف به اظهار «بابت» باشد. دریافت کننده وجه نیـز قبـل از برداشت یا انتقال وجوه دریافتی مکلف به تأیید یا اصلاح «بابت» اظهارشده توسط پرداخـت کننـده در ارتباط با آن است. ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با «بابت» تراکنش تخلـف اسـت و در صورت کشف توسط هر یک از دستگاههای اجرائی اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی یـا واحد اطلاعات مالی، متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل بیست و پنج درصد مبلغ تـراکنش می‌ شود.

 بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور مسؤول وصول این جریمه است. سقف مجاز تراکنشهای مبتنی بـر کارت توسط بانک مرکزی به صورت یکسان برای تراکنشهای درون بانکی و بینبانکی تعیین مـی شـود.نحوه اظهار «بابت» و نقش بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه دهنـدگان خـدمات پرداخـت در این حوزه و نحوه برخورد با آنها در صورت تخلف، حداکثر تا پایان اردیبهشت مـاه سـال ۱۳۹۹ توسـط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

حساب‌های فاقد شناسه بسته می‌شود

بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۹ همه حساب های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کنند.

بر این اساس بانک ها باید از ارایه هرگونه خدمت یا پرداخت سود به آنها خودداری کنند.

بانک مرکزی موظف است ضمن نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی تا تاریخ مورد اشاره، ارایه هرگونه خدمات در سامانه های تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد به حساب های فاقد شناسه شهاب معتبر را متوقف کند.

همچنین بانک مرکزی موظف است بسترهای لازم برای تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و اخذ تاییدیه صحت اطلاعات از مراجع ذیربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا را فراهم کند.

 

این مطلب برایم مفید است
26 نفر این پست را پسندیده اند