در این بخش از وصیتنامه سردار سلیمانی آمده است؛

خواهران و بــرادران مجاهــدم در این عالم، ای کسانی که ســرهای خود را برای خداوند عاریــه داده ایــد و جان ها را بر کف دســت گرفته و در بازار عشــق بازی به سوق فروش آمده اید، عنایت کنید: جمهوری اســلامی، مرکز اســلام و تشــیع است. امروز قرارگاه حســین بن علی(ع)، ایران اســت. بدانید جمهوری اسلامی حرم اســت و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمــی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی(ص).

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند