در گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، سالمند تمامی افراد ۶۰ ساله و بیشتر از آن تعریف شده است. بر اساس برآورد انجام شده در سال ۱۳۹۷ از کل جمعیت کشور۹.۷ درصد جمعیت را سالمندان به خود اختصـاص داده انـد، بـه عبارت دیگر در سال ۱۳۹۷ از هر ۱۰۰ نفر جمعیت کشور، حدود ۱۰ نفر در رده سنی سالمند قرار داشته اند.

همچنین بیشترین درصد جمعیت سالمندان در مقایسه با کل کشور در بین استان های کشـور مربـوط بـه اسـتان گـیلان ۱۳.۹ درصد، مازندران ۱۲ درصد، آذربایجان شرقی، همدان، مرکزی و اصفهان ۱۱.۱ و کمترین درصد به ترتیـب مربـوط بـه استان های سیستان و بلوچستان با ۴.۹ درصد، هرمزگان ۶.۲ درصد و بوشهر ۷.۱ درصد بوده است.

نکته جالب در این گزارش مربوط به اشتغال سالمندان است. سن بازنشستگی در ایران ۶۰ سالگی است، اما حدود یک میلیون نفر از افراد ۶۰ ساله و بالاتر از آن در ایران همچنان کار می کنند.

در این گزارش آمده است: نرخ مشارکت اقتصادی سالمندان ۱۶.۶ درصد است که این نرخ برای مردان و زنان سالمند به ترتیب، ۲۹.۴ درصد و چهار درصد است.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند