مراسـم عـزاداری اباعبدالله الحسـین در حسـینیه امام خمینـی با حضـور رهبر انقلاب و اقشـار مختلـف مـردم تهـران و شهرسـتان های گوناگـون بیـش از بیسـت سـال اسـت کـه در روزهای ابتدایی محـرم برقـرار اسـت. امسـال نیز عاشـقان و عـزاداران حسـینی به مدت شـش شـب از شـب هفتم محـرم، همراه بـا حضـرت آیـت الله خامنه ای بـه اقامـه عـزای حسـینی پرداختند. آنچـه می خوانید روایتـی کوتاه و مختصر اسـت از مراسـم عزاداری شـام غریبان امسـال در همین حسینیه است.

* هنـوز وارد حسـینیه امـام خمینی نشـده ایم. داریـم با خبرنگاران و عکاسـان مراسـم در خیابـان منتهی بـه درب اصلـی حسـینیه، به سـمت کفشـداری های حسـینیه حرکت می کنیـم. از کنـار چـادری رد شـدیم کـه در آن جمعـی مشـغول کشـیدن غذا هسـتند و صدای صلـوات دسـته جمعی هـم از آن به گوش می رسـد. بـا خـودم می گویـم ای کاش ما هم می توانسـتیم برویم کمـک و از توفیق خدمـت در مجلس عـزای امام حسـین بهره مند شـویم.

* وارد حسـینیه کـه شـدیم حجت الاسلام کریمـی مشـغول پاسـخ بـه احـکام شـرعی عزادارانـی بود کـه زودتر خودشـان را بـه داخل حسـینیه رسـانده اند. حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی که سـخنران اصلی مراسـم اسـت، گوشـه ای نشسـته و با دقت گـوش می کند.

* هنوز سـخنرانی قبـل از اذان تمام نشـده که پنج نفـر از جانبـازان سـرافراز، از در کناری حسـینیه وارد می شـوند و جمعیـت برایشـان جایـی بـاز می کننـد. پـس از قرائت قـرآن و اقامـه نمـاز مغـرب و عشـا جمعیـت کـه منتظـر ورود رهبـر انقلاب هسـتند، شـروع می کننـد بـه شـعاردادن:

«این همـه لشـکر آمده به عشـق رهبـر آمـده / ابالفضـل علمـدار خامنـه ای نگـه دار». ناگهان شـعارها قطـع می شـود: انـگار آقـا بالاخـره آمدنـد. نـه! حـاج قاسـم سـلیمانی و مقتـدی صدر پیـش از رهبـر انقلاب وارد حسـینیه شـدند و کنار همـان صندلـی ای که قرار اسـت آقا بنشـینند به پشـتی های حسـینیه تکیـه می دهند و بـا بقیه مسـئولین سلام و علیکی می کننـد. بـه فاصلـه ی کوتاهـی هـم آقـا وارد می شـوند؛ جمعیـت یکپارچـه آمادگـی خودشـان را بـه رهبرشـان اعلام می کننـد: ای رهبـر آزاده، آماده ِ ایم، آمـاده. مـداح قبل از منبر، حـاج مهدی سـماواتی اسـت که بـا زمزمـه دعای فـرج و غزلـی خطاب بـه مهدی صاحب الزمـان، کـه یکـی از سـروده های حاج غلامرضا سـازگار اسـت، شـروع می کنـد: مه مبـارک در ابـر آرمیـده بیا...

* بعـد از آن، بلافاصلـه حجت االسلام دکتـر ناصر رفیعـی سـخنرانی را آغـاز می کند که به تبیین یکـی از خطبه هـای حضـرت سیدالشـهدا در روز عاشـورا اختصـاص دارد: "امروز امام حسـین خیلـی برای مـردم صحبـت کرد؛ چـون وظیفـه اصلی امـام هدایت اسـت و امـام به دنبال هدایت لشـکر کوفـه بود. ...آقـای رفیعی هـم در پایـان منبر بـرای مصدومین حادثه امـروز کربلا دعـا می‌کند.

* بعـد از سـخنرانی دکتـر رفیعـی، مرثیه خوانـی حـاج محمـود کریمـی بـا یـک بنـد از ترکیب بنـد معـروف محتشـم شـروع می شـود: "تنهـای کشـتگان همـه در خـاک و خون نگـر/ سـرهای سـروران همه بـر نیزه هـا ببیـن"؛ و هر چـه می گـذرد بـر سـوز روضه خوانی می افزایـد و در اثنـای روضه خوانـی می گویـد از رهبر انقلاب اجـازه گرفته کـه همانجوری کـه همیشـه روضـه می خوانـد، بخواند.

 * پایانبخـش مداحـی حـاج محمـود کریمی دودمـه ای بـود کـه بنـد اول آن را جمعیت جلـوی حسـینیه و بنـد دوم را جمعیت انتهای حسـینیه پاسـخ می دادنـد: بـال جبرائیل را فـرش محـرم می کنـد دسـت سـردار حسـین/ شر اسـرائیل را زاین جهـان کـم می کند دسـت سـردار حسین.

* سـردار قاسـم سـلیمانی و مقتدی صـدر دارند با همیـن دو دمه سـینه می زنند و پاسـخ می دهند. بـا این اوصاف اسـرائیلی ها و همـه ی یزیدیان زمـان آب خوش از گلویشـان پایین نخواهد رفـت. این را اضافه کنید به سـخنرانی آتشـین سیدحسـن نصـرالله در روز عاشـورا که علاوه بـر تجدید بیعـت با آقـا اعلام کـرده بود کـه در نبـرد حـق و باطل و نبرد حسـین(ع) و یزیـد رهبـرش را تنها نخواهد گذاشـت.

 

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند