داریوش مهرجویی استاد مسلم سینمای ایران که این اواخر هرچه فیلم ساخته با نقد تند منتقدان سینمایی روبرو شده و برای همین کمتر فیلم می سازد، در تولد مسعود کیمیایی از روزهایی گفت که پرچم دست او و رفیق ۵۰ ساله اش مسعود بود.

روزگاری که آنها به همراه تقوایی و یمی دو نفر دیگر چون تقوایی انقلابی در سینمای ایران به پا کردند.

او از روزگاری گفت که فیلم سیاسی ساختند و کارهایی جاودانه ساختند که انقلابی علیه شاه پهلوی بود.

این مطلب برایم مفید است