قیمت انواع گوشی مدل هوآویبه شرح زیر است:

5231191

این مطلب برایم مفید است