جدول زیر دربردارنده قیمت خودروهای وارداتی است . ممکن است بهای این خودروها در بازار تفاوت اندکی را دارا باشد. 

قیمت خودرو

این مطلب برایم مفید است