جدول زیر نشان دهنده قیمت برخی خودروهای وارداتی در بازار است.  

قیمت خودروهای وارداتی

این مطلب برایم مفید است