سید حسن رسولی در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در ارائه گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سال ۹۷ گفت‌: در ارزیابی کلی شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران موظف بوده است در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان نیز مصارف خود را تنظیم و تعادل میان  منابع و مصارف را برقرار کند.

 

وی ادامه‌ داد: در اسفند ماه سال گذشته شهرداری تهران توانسته است ۲۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال معادل ۱۹۴ درصد را تحصیل کند و با اعلام مبلغ ۲۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال هزینه در اسفندماه با توجه به این که برش عملکرد مصارف ماهانه مبلغ ۱۳ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال است، معادل ۱۹۹ درصد مصارف ماهانه خود را منظور کرده است.

 

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در ادامه خاطر نشان کرد: در بخش عملکرد منابع در اسفند ماه سال گذشته شهرداری تهران  با مازاد عملکرد ۱۳ هزار میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده است که عمده این مازاد عملکرد  مربوط به بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا مربوط به تغییر عوارض کاربری ، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است. در حالی که شهرداری مکلف به تامین ۴۳ درصد از منابع از این محل بود، توانسته است مبلغ ۱۴ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال از منابع خود را از این محل تامین کند.

رسولی با بیان این که  در بخش درآمدهای نقدی در اسفند ماه گذشته شاهد عملکرد ۱۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریالی هستیم،گفت: این عملکرد نسبت به مصوب شورای اسلامی شهر تهران با مازاد عملکرد پنج هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال تحقق در این بخش مواجه هستیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تاکید کرد: در بخش منابع حاصل از تملک دارایی‌های مالی که تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه‌های تامین مالی را شامل می‌شود، در حالی که شهرداری مکلف به تامین ۱۰ درصد منابع از این محل بوده است. ما شاهدیم ۸۲۰ میلیارد ریال و سه درصد از منابع خود را در اسفند ماه سال گذشته از این محل تامین کرده است. در حقیقت در این ماه در سرفصل مذکور نسبت بودجه مصوب ۴۳ درصد کمتر استقراض صورت گرفته است.  

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهاراتش در خصوص بخش عملکردی مصارفی بودجه شهرداری در اسفند ماه سال گذشته، خاطر نشان کرد: طی رویدادهای ثبت شده در دفاتر مالی شهرداری تهران مازاد عملکردی ۱۳ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب وجود دارد که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش مصارف هزینه ای است. در حالی که شهرداری مکلف به هزینه ۴۳ درصد منابع در این محل بوده است. ما شاهدیم مبلغ ۱۹ هزار و ۳۴۳ میلیارد ریال معادل ۷۳ درصد از مصارف ماهانه را در بخش مصارف هزینه‌ای از آن خود کرده است.

رسولی تصریح کرد: در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا به هزینه‌های توسعه شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند، شاهد عملکرد شش هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال معادل ۱۲۱ درصد از بودجه مصوب ماهانه هستیم. این سرفصل ۲۶ درصد کل مصارف شهرداری در اسفند ماه سال گذشته را از آن خود کرده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در بخش مصارف تملک دارایی‌های مالی یا همان هزینه‌های بازپرداخت وام‌ها، تسهیلات و دیون شاهد عملکرد ۳۹۱ میلیاردی در اسفند ماه بوده‌ایم.  ۶.۶ درصد نسبت به یک دوازدهم بودجه مصوب تحقق یافته است.  در این ماه عملکرد این سرفصل علامت مثبتی مبتنی بر تمایل کمتر شهرداری به تامین منابع از طریق وام است. مطمئنا هزینه‌های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده است و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختی است که لازم است شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد کردن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارش دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

رسولی در تشریح عملکرد یک ساله بودجه‌ای شهرداری تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده است در برش عملکردی ۱۲ ماه‌ خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۷۴ هزار و ۲۹۴ میلیارد ریال  اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما شهرداری تهران در برش عملکردی ۱۲ ماهه سال گذشته توانسته است مبلغ ۱۶۱ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال را تحصیل کند. اعتبار مصوبه درآمد یک ساله برابر ۱۳۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال به‌صورت نقد و ۴۰ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال به صورت غیر نقد است، در حالی که وصولی نقد یک ساله برابر ۱۴۱ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال و وصولی غیر نقد ۱۹ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در ادامه صحبت‌های خود، یادآور شد: کل اعتبار هزینه‌های ابلاغی مبلغ ۱۵۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال در یک سال است و شهرداری با اعلام مبلغ ۸۰ هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال هزینه در ۱۲ ماه معادل ۵۰ درصد از مصارف خود را ثبت و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کرده است. اعتبار ابلاغیه نقد مبلغ ۱۲۶ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال  و میزان عملکرد یکساله نقد ۷۲ هزار و ۹۶۷ میلیارد ریال است و اعتبار هزینه غیر نقد ابلاغ شده مبلغ ۳۲ هزار و ۶۱۸ میلیارد ریال و عملکرد غیر نقدی یک ساله هفت هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال است. مطمئنا شهرداری در حال‌ حاضر مازاد درآمد بر مصارف معادل ۸۰ هزار و ۸۹۳ میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه کرده است و این مساله باید با صبر و گزارش گیری دقیق مصارف بر طرف شود.

وی در پایان اظهاراتش در ارزیابی اولیه عملکرد حساب‌های درآمد و هزینه سال ۹۷ نیز اظهارکرد: ۹۲.۵ درصد از منابع بودجه ، ۱۷۴ هزار و ۲۹۴ ریالی سال گذشته محقق شده است. تا پایان فروردین ماه بر اساس رویدادهای مالی ثبت شده شهرداری با ۷.۵ درصد عدم تحقق منابع روبرو است. بودجه نقدی سالیانه بیش از رقم مندرج در سند بودجه به میزان ۱۰۵ درصد تحقق یافته است.  بودجه غیر نقد با ۴۸ درصد تحقق و ۵۲ درصد عدم تحقق روبرو است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند