بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر ۹۷ تا بیست و هفتم فروردین ۹۸ (۲۰۶ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۳۰۸.۲ میلی‌متر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۰۵.۸ میلی‌متر) ۵۰ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۱۶.۸ میلی‌متر) ۱۶۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از مجموع ۳۰۸.۲ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۰۶ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۸۴.۲ میلی‌متر سهم ۲۷ روز نخست بهار است.
-