قاتل با حضور در جایگاه اتهام قتل را پذیرفت و توضیح داد: من و همسر مقتول همکار بودیم و هر از گاهی همسر مقتول با من درد و دل می کرد، در زمان قتل انگار جادو شده بودم و رفتم اسلحه ای خریدم و شوهر وی را به قتل رساندم پس از قتل از زن مقتول پرسیدم چه کار کنم که او گفت جنازه اش را از بین ببرم و ماشین را نیز به آتش بکشم که این کار را نیز کردم.

متهمه که همسر مقتول بود نیز با حضور در جایگاه منکر هرگونه رابطه با مرد قاتل شد و گفت ارتباط ما فقط در محیط کار بوده و من هیچ درخواستی از قاتل نداشته ام و انگیزه قتل را از خود قاتل بپرسید.

قاضی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.