پروانه مافی و فاطمه سعیدی در حساب توییتری خود نوشتند: 

مخالفت امروز مجلس با افزایش مشارکت سیاسی زنان، بیش‌از همه نشانگر فاصله عمیق کشور تا توسعه‌یافتگی بود.ضمن تقدیر از نگرش٦٣ نماینده مرد موافق، اما اغلب مخالفان،زنان را با این پرسش جدی مواجه کردند که آیا با شعار و عمل متناقض آنان، می‌توان به بهبود وضعیت زنان و توسعه کشور امیدوار بود؟

5175379