پدر به گریه های دختر نیز اهمیت نمی دهد و محل را ترک می کند

صاحب رستوران  نیز پس از اینکه نمی تواند پدر را پیدا کند پلیس را مطلع می کند و پس از چند روز پلیس بچه را به پدرش تحویل می دهد.