اسکای‌نیوز مکان این تصویر را بیمارستان محل نگهداری عبدالبشیر اعلام کرده است.