تاس گزارش داد، «الکساندر گورشکو» معاون وزیر خارجه روسیه، در مورد تحرکات ناتو در دریای سیاه گفت: این فعالیت‌ها فقط موجب تضعیف ثبات منطقه می‌شود. ما از نزدیک تحرکات ناتو در دریای سیاه را زیر نظر داریم.

وی در ادامه افزود: در زمان مناسب به این تحرکات پاسخ مناسب می‌دهیم.

معاون وزیر خارجه روسیه در پاسخ به خبرنگاران با «منفی» خواندن تحرکات ناتو در دریای سیاه گفت: تحرکات آنها نمی‌تواند موجب افزایش امنیت در این منطقه شود، آنها فقط اوضاع را بدتر کرده و ثبات منطقه را زیر سوال می‌برند. ما مطمئناً اقدام پیشگیرانه برای خنثی کردن تهدیدها خواهیم داشت.