پدر خانواده پس از نجات دادن همسر و دو فرزندش، از ساختمان پایین پرید اما به شدت از ناحیه ستون فقرات آسیب دید.