بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر ۹۷ تا بیست و دوم فروردین ۹۸ (۲۰۱ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۲۹۱.۱ میلی‌متر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۰۰.۸ میلی‌متر) ۴۵ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۰۳.۶ میلی‌متر) ۱۸۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از مجموع ۲۹۱.۱ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۰۱ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۶۷.۱ میلیمتر سهم ۲۲ روز نخست بهار است.