بر اساس اعلام گروه نُجَباء، تمامی مدیران دفاتر نمایندگی نُجَباء در عراق و در رأس آنان «حاج نصر الشمری» رئیس شورای اجرایی جنبش، این کاروان کمک رسانی را همراهی می‌کنند.