نتایج نظرسنجی ملی بهارانه ایسپا؛ نشان میدهد ۸۶.۳درصد مخاطبان برنامه نود با تغییر مجری برنامه مخالف هستند.

بر اساس نتایج نظرسنجی ایسپا، از بین مخاطبان برنامه ۹۰ در چند سال گذشته ۸۶.۳ درصد با تغییر مجری برنامه نود و جایگزین کردن یک فرد دیگر به جای آقای فردوسی پور اظهار مخالفت کرده و تنها ۶.۳ درصد با این امر موافقند.

 ۷.۴ درصد نیز در این خصوص گزینه نمی دانم را انتخاب کرده اند.