مردم همیشه در صحنه تبریز با اجتماع در مقابل بیت امام جمعه این شهر، قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی توسط آمریکا را محکوم کردند.

5172036