معزی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در توئیتی مطرح کرد:

دستور رییس جمهور که وزارت کشور را به عنوان قرارگاه فرماندهی مهار بحران سیل و پساسیل تعیین می‌کند سه نکته دقیق دارد:

۱. تبعیت همه دستگاه‌ها اعم از دولتی،‌ مردمی، نظامی و انتظامی از این فرماندهی واحد

۲. حذف موانع بوروکراتیک برای تسریع در خدمت رسانی

۳. تعیین فرمانده برای مدیریت پساسیل