علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در پستی اینستاگرامی از کمک اعضای شورای شهر تهران و شهردار تهران به سیل زدگان خبر داد.

وی در پست خود نوشته است: اعضای شورا و شهردار تهران و همچنین جمعی از کارشناسان و همکاران اجرایی شورا بخشی از دریافتی ماهانه خود را به هم میهنان آسیب دیده در سیل اختصاص خواهند داد.