روستای سن سبلی یکی از روستاهایی است که خسارت زیادی به خانه‌ها و دام‌هایشان وارد شده است. مردم روستا در حال حاضر به علت تخریب خانه‌هایشان در چادر زندگی می‌کنند.