الحیاة گزارش داد، منابع فلسطینی اعلام کردند که محمد اشتیه، نخست‌وزیر مکلف فلسطین کابینه خود را قبل از ۱۴ آوریل به صورت رسمی اعلام خواهد کرد. مدت زمانی که براساس قانون اساسی برای تشکیل دولت به اشتیه داده شده، ۱۴ آوریل به پایان می‌رسد.

فتح رهبری این دولت را با مشارکت گروه‌های "حزب خلق"، "جبهه مبارزه مردمی"، "جبهه عربی آزادی"، "جبهه آزادیبخش فلسطین" و "اتحاد دموکراتیک فلسطین" و چند شخصیت مستقل برعهده دارد.

جبهه مردمی و جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین با شرکت در این دولت مخالفت کرده و حماس و جهاد اسلامی نیز با تشکیل دولت جدید مخالفت کرده‌ و در این دولت حضور نخواهند داشت.

عباس دهم مارس اشتیه را به تشکیل دولت جدید فلسطین مکلف کرد.