در تصاویری که از این ختم منتشر شده است، او در کنار حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان نشسته است. در این تصویر چهره عبدالله رمضانزده سخنگوی دولت سیدمحمد خاتمی نیز مشاهده می‌شود.

kfYH01ugI958