بلافاصله بعد از وقوع این سانحه، بازپرس دادسرای نظامی در محل حاضر و به بازدید محلی و تحقیق از شهود پرداخت.

بر اساس این گزارش، بازپرس دادسرای نظامی پس از حضور در محل حادثه، دستورهای لازم را برای بررسی علت وقوع این سانحه توسط ضابطان و تیم‌های کارشناسی صادر کرد.

روز شنبه ۱۷ فروردین ۹۸ انفجار در یک زیردریایی، موجب شهادت سه نفر از کارکنان وزارت دفاع در صنایع دریایی شهید درویشی بندرعباس شد.