از مدتی پیش ساکنان روستای حسین‌آباد کالپوش از رانش کوه مجاور این روستا خبر دادند که خطر جدی برای ساکنان این روستا به حساب می آید.