صالحی، ضمن اعلام این خبر گفت که اخبار تکمیلی در این باره، در آینده اعلام خواهد شد.