تحویل این محصولات ۳۰ روز کاری است.

 

خودرو

مدل

تیپ

قیمت (تومان)

BMW ۳۳۰I

۲۰۱۸

Performance

۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰

BMW ۵۳۰I

۲۰۱۷

Vision

۱،۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰

BMW ۵۳۰I

۲۰۱۷

Superior

۱،۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰

BMW ۱۲۰I

۲۰۱۷

HEA

۸۷۹،۰۰۰،۰۰۰

BMW ۱۲۰I

۲۰۱۸

Executive

۷۲۹،۰۰۰،۰۰۰

BMW ۱۲۰

۲۰۱۸

Comfort

۸۳۹،۰۰۰،۰۰۰