ژانویه امسال ترامپ متهم شد ملانیا و پسرش بارون را زیر باران تنها گذاشته و هنگام سوار شدن بر ایرفورس وان چتر را فقط روی سر خودش گرفته است.