پولیتیکو در مطلبی به قلم لیلی‎ ‎کافلرنوشت: نخستین‎ ‎مناظرات‎ ‎تلویزیونی‎ ‎درون‎ ‎حزبی‎ ‎دموکراتها‎ ‎قرار‎ ‎است‎ ‎در‎ ‎ماه‎ ‎ژوئن‎ ‎امسال‎ ‎برگزار‎ ‎شود‎. اما‎ ‎با‎ ‎تمام‎ ‎امکاناتی‎ ‎که‎ ‎فراهم‎ ‎شده، ‎ ‎صحنه‎ ‎تلویزیون‎ ‎ظرفیت‎ ‎جا‎ ‎دادن‎ ‎تمام‎ ‎نامزدهای‎ ‎دموکرات‎ ‎را‎ ‎ندارد. ‎این‎ ‎دیگر‎ ‎یک‎ ‎رقابت‎ ‎مقدماتی‎ ‎نیست‎ ‎بلکه‎ ‎شبیه‎ ‎یک‎ ‎فستیوال‎ ‎موسیقی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مردم‎ ‎با‎ ‎گزینه های‎ ‎متعددی‎ ‎از‎ ‎باندهای‎ ‎موسیقیایی‎ ‎برای‎ ‎رای‎ ‎دادن‎ ‎مواجه‎ ‎هستند‎. گزینه های‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎حد‎ ‎باعث‎ ‎میشود‎ ‎مردم‎ ‎در‎ ‎رای‎ ‎دادن‎ ‎دچار‎ ‎سردرگمی‎ ‎شوند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎تاثیر‎ ‎منفی‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎‌۲۰۲۰‌‎ ‎نمایان‎ ‎خواهد‎ ‎شد. ‎

در ادامه این مطلب آمده است: شاید‎ ‎تصور‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎داشتن‎ ‎مجموعه ای‎ ‎از‎ ‎نامزدها‎ ‎که‎ ‎بتوان‎ ‎از‎ ‎میان‎ ‎آنها‎ ‎کسی‎ ‎را‎ ‎برگزید، ‎ ‎اتفاق‎ ‎مطلوبی‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎علوم‎ ‎رفتاری‎ ‎نشان‎ ‎می‌ دهند‎ ‎که‎ ‎داشتن‎ ‎انتخاب های‎ ‎متعدد‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎موجب‎ ‎نارضایتی‎ ‎رای دهندگان‎ ‎دموکرات‎ ‎و‎ ‎احتمالا‎ ‎حضور‎ ‎کمتر‎ ‎در‎ ‎پای‎ ‎صندوق‎ ‎های‎ ‎رای‎ ‎میشود. ‎تجربه‎ ‎این‎ ‎اتفاق‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎شهرداری‎ ‎شیکاگو‎ ‎نیز‎ ‎داشته ایم‎ ‎که‎ ‎طی‎ ‎آن‎ ‎‌۱۴‌‎ ‎نامزد‎ ‎شایسته‎ ‎با‎ ‎زمینه‎ ‎های‎ ‎مختلف‎ ‎نژادی‎ ‎و‎ ‎تخصصی‎ ‎در‎ ‎انتخاباتی‎ ‎که‎ ‎کمترین‎ ‎میزان‎ ‎مشارکت‎ ‎مردم‎ ‎در‎ ‎تاریخ‎ ‎این‎ ‎شهر‎ ‎را‎ ‎شاهد‎ ‎بود، ‎ ‎به‎ ‎رقابت‎ ‎پرداختند. ‎

این‎ ‎وضعیت‎ ‎خبر‎ ‎بدی‎ ‎برای‎ ‎یک‎ ‎درصدی‎ ‎ها‎ ‎در‎ ‎میدان‎ ‎تلقی‎ ‎می شود‎. منظور‎ ‎این‎ ‎بار‎ ‎ابرثروتمندان‎ ‎نیست‎ ‎بلکه‎ ‎سناتورها‎ ‎و‎ ‎فرمانداران‎ ‎سابق‎ ‎منظور‎ ‎ماست‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎نظرسنجی ها‎ ‎اوضاع‎ ‎خوبی‎ ‎ندارند‎. برخی‎ ‎معتقدند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎فعالیتهای‎ ‎تبلیغاتی‎ ‎ضرری‎ ‎وجود‎ ‎ندارد‎ ‎اما‎ ‎باید‎ ‎گفت‎ ‎محبوبیت‎ ‎یافتن‎ ‎یک‎ ‎نامزد‎ ‎در‎ ‎عمل‎ ‎هزینه ای‎ ‎بر‎ ‎دوش‎ ‎تمام‎ ‎رقبای‎ ‎دیگر‎ ‎تلقی‎ ‎می شود. ‎تعداد‎ ‎بالای‎ ‎نامزدها‎ ‎موجب‎ ‎میشود‎ ‎رای ‌دهندگان‎ ‎دموکرات‎ ‎نتوانند‎ ‎قضاوت‎ ‎درستی‎ ‎درباره‎ ‎نامزد‎ ‎نهایی‎ ‎که‎ ‎شانس‎ ‎پیروزی‎ ‎بر‎ ‎ترامپ‎ ‎را‎ ‎دارد، ‎ ‎نداشته‎ ‎باشند‎ ‎و‎ ‎باعث‎ ‎میشود‎ ‎اشتیاق‎ ‎آنها‎ ‎برای‎ ‎حمایت‎ ‎از‎ ‎نامزد‎ ‎نهایی‎ ‎حزب‎ ‎کم‎ ‎شود‎. میز‎ ‎شامی‎ ‎را‎ ‎تصور‎ ‎کنید‎ ‎که‎ ‎تعداد‎ ‎زیادتری‎ ‎از‎ ‎ظرفیت‎ ‎آن، ‎ ‎مهمانان‎ ‎اطراف‎ ‎آن‎ ‎نشسته اند. ‎این‎ ‎حقیقت‎ ‎که‎ ‎همه‎ ‎آنها‎ ‎دوستان‎ ‎نزدیک‎ ‎تلقی‎ ‎میشوند،‎ ‎از‎ ‎تجربه‎ ‎عذاب‎ ‎آور‎ ‎آنها‎ ‎نمی کاهد‎. ‎

تعداد‎ ‎بالای‎ ‎نامزدها‎ ‎از‎ ‎حالا‎ ‎کار‎ ‎رای دهندگان‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎دسته بندی‎ ‎نامزدها‎ ‎در‎ ‎گروههای‎ ‎نژادی، ‎ ‎عقیدتی‎ ‎یا‎ ‎جنسیتی‎ ‎دشوار‎ ‎کرده‎ ‎است‎. نارضایتی‎ ‎از‎ ‎تعداد‎ ‎بالای‎ ‎نامزدها‎ ‎امری‎ ‎طبیعی‎ ‎و‎ ‎اجتنابناپذیر‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎پیامدهای‎ ‎آن‎ ‎قابل‎ ‎پیشگیری‎ ‎و‎ ‎اصلاح‎ ‎هستند‎. ‎اینجا‎ ‎برخی‎ ‎راه ‌حلهای‎ ‎ریشه‎ ‎دار‎ ‎در‎ ‎علوم‎ ‎رفتاری‎ ‎ذکر‎ ‎می شود‎ ‎که‎ ‎نامزدهای‎ ‎دموکرات‎ ‎برای‎ ‎تخفیف‎ ‎پیامدهای‎ ‎تعداد‎ ‎بالای‎ ‎نامزدها‎ ‎می توانند‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎متوسل‎ ‎شوند‎:‎

در‎ ‎یک‎ ‎محیط‎ ‎پرازدحام، ‎ ‎نامزدهای‎ ‎باهوش‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎سادگی‎ ‎می روند‎ ‎و‎ ‎تعداد‎ ‎ویژگی های‎ ‎پررنگ‎ ‎و‎ ‎برجسته‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎محدود‎ ‎میکنند‎. شما‎ ‎یک‎ ‎برنامه‎ ‎‌۱۰‌‎ ‎بندی‎ ‎برای‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎دارید؟ ‎ ‎عالی‎ ‎است. ‎آن‎ ‎را‎ ‎روی‎ ‎وبسایت‎ ‎خود‎ ‎بگذارید‎ ‎اما‎ ‎به‎ ‎رای دهندگان‎ ‎خلاصه ای‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎چند‎ ‎جمله‎ ‎کوتاه‎ ‎بگویید‎. طرح‎ ‎مالیاتی‎ ‎شما‎ ‎موجب‎ ‎میلیاردها‎ ‎دلار‎ ‎صرفه جویی‎ ‎در‎ ‎پول‎ ‎مالیاتدهندگان‎ ‎میشود؟ ‎ ‎حرف‎ ‎ندارد. ‎به‎ ‎من‎ ‎بگویید‎ ‎چقدر‎ ‎به‎ ‎پس انداز‎ ‎من‎ ‎افزوده‎ ‎می شود‎ ‎یا‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎بهتر‎ ‎اگر‎ ‎به‎ ‎نامزد‎ ‎دیگر‎ ‎رای‎ ‎بدهم، ‎ ‎چقدر‎ ‎ضرر‎ ‎میکنم‎. ‎رنج‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎دادن‎ ‎پول، ‎ ‎از‎ ‎لذت‎ ‎کسب‎ ‎آن‎ ‎بیشتر‎ ‎است‎ ‎به‎ ‎خصوص‎ ‎اگر‎ ‎درباره‎ ‎هزینه‎ ‎این‎ ‎ماه‎ ‎من‎ ‎به‎ ‎جای‎ ‎عملکرد‎ ‎مالی‎ ‎سالانه‎ ‎ام‎ ‎بگویید. ‎

یک‎ ‎پیشنهاد‎ ‎دیگر‎ ‎برای‎ ‎رساندن‎ ‎صدای‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎دیگران‎ ‎میخواهید؟ ‎ ‎از‎ ‎نصیحت‎ ‎استیو‎ ‎جابز‎ ‎پیروی‎ ‎کنید‎ ‎و‎ ‎هر‎ ‎روز‎ ‎یک‎ ‎لباس‎ ‎تکراری‎ ‎بپوشید‎ ‎تا‎ ‎دیگران‎ ‎بتوانند‎ ‎شما‎ ‎را‎ ‎میان‎ ‎یک‎ ‎جمعیت‎ ‎به‎ ‎راحتی‎ ‎پیدا‎ ‎کنند‎. ‎شهردار‎ ‎پیت‎ ‎بوتیگیگ‎ ‎اغلب‎ ‎با‎ ‎یک‎ ‎کراوات‎ ‎و‎ ‎پیراهن‎ ‎سفید‎ ‎دیده‎ ‎میشود‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎خصوص‎ ‎در‎ ‎دوره‎ ‎ابتدایی‎ ‎رقابت‎ ‎که‎ ‎مردم‎ ‎با‎ ‎نامزدها‎ ‎آشنا‎ ‎میشوند، ‎ ‎به‎ ‎شناخته‎ ‎شدن‎ ‎یک‎ ‎نامزد‎ ‎کمک‎ ‎میشود‎. ‎

همچنین‎ ‎حزب‎ ‎دموکرات‎ ‎میتواند‎ ‎آنقدر‎ ‎هوشمند‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎راهکارهای‎ ‎سادهتری‎ ‎به‎ ‎جای‎ ‎مناظرات‎ ‎چندجانبه‎ ‎پیچیده‎ ‎و‎ ‎شلوغ‎ ‎باشد‎. ‎تگزاس‎ ‎تریبون‎ ‎راهکار‎ ‎خوبی‎ ‎برای‎ ‎مناظرات‎ ‎یک‎ ‎به‎ ‎یک‎ ‎نامزدها‎ ‎پیشنهاد‎ ‎کرده‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎شناخت‎ ‎مردم‎ ‎از‎ ‎نامزدها‎ ‎کمک‎ ‎میکند‎ ‎و‎ ‎نشست‌های‎ ‎شهری‎ ‎سی‎ ‎ان‎ ‎ان‎ ‎نیز‎ ‎برای‎ ‎ارائه‎ ‎بحثهای‎ ‎عمیق‎ ‎مفید‎ ‎بوده‎ ‎است‎. ‎اینها‎ ‎راهکارهای‎ ‎خلاقانه‎ ‎رسانهها‎ ‎برای‎ ‎انجام‎ ‎اساسیترین‎ ‎وظیفه‎ ‎خود‎ ‎یعنی‎ ‎شناساندن‎ ‎نامزدها‎ ‎به‎ ‎مردم‎ ‎میباشند‎. ‎