ماموران گشت پلیس آگاهی تهران بعد از مشکوک شدن به راننده پراید به وی دستور ایست می دهند که این راننده بدون توجه به دستور ایست پلیس اقدام به فرار می کند.

ماموران از مولوی به سمت میدان گمرک سپس به سمت راه آهن وی را دنبال می کنند و پس از هشدار ایست به راننده پراید هنگامیکه به دستور پلیس توجهی نمی کند به لاستیک پراید شلیک می کنند.

راننده پراید وقتی خود را در محاصره پلیس می بیند بلافاصله خودروی پنچر شده را ترک کرده و پا به فرار می گذارد که ماموران بلافاصله وی را دستگیر می کنند.