عبدالرضا رحمانی‌‌فضلی به منظور بررسی آخرین آمادگی ها برای مقابله با سیل در مناطق مختلف استان خوزستان، وارد اهواز شد.