قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با دو صدم درصد کاهش  به ۶۲ دلار و ۹ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال با  ۲۶ صدم درصد کاهش به ۶۹ دلار و ۲۲سنت رسید.

oilj