عبدالکریم درویش زاده مدیرکل راه آهن جنوب در همین خصوص گفت: ساعت ۹:۱۰ دقیقه صبح امروز و پس از بازگشایی مسیر، قطار اهواز به مقصد مشهد حرکت کرد.

۲ روز پیش قطار قطار خرمشهر – تهران که از ایستگاه خرمشهر راهی تهران شده بود به دلیل آبگرفتگی در استان لرستان در ایستگاه اهواز متوقف شد و در نهایت به ایستگاه خرمشهر بازگردانده شد.

شبکه ریلی استان خوزستان از نظر طول خط اصلی در کشور رتبه هشتم را در میان مناطق ۱۹ گانه راه آهن کشور دارد و در مجموع ۶ درصد طول شبکه ریلی کشور را شامل می شود.

خطوط راه آهن جنوب ۶۹۹ کیلومتر طول دارد که ۲۶۴ کیلومتر خطوط فرعی، مانوری، صنعتی و تجاری دارد.

آهن جنوب - تهران به دلیل آبگرفتگی ناشی از سیلاب و رانش خط ریلی در ایستگاه چم سنگر مسدود شده است.