سردار آزمون مهاجم تیم ملی پستی جالب در اینستاگرام منتشر کرده است. فردی برای دزدی به مغازه او می رود اما پیش از آنکه چیزی بدزدد مجبور به فرار می شود. سردار هم علاوه بر اینکه فیلم حضور این دزد را در مغازه اش منتشر کرده، در ادامه عکس ماشین و پلاک خودروی او را هم در اختیار همه قرار داده است. سردار در این باره نوشته است: «آقای آقای دزد، آن بالای مغازه را بخوانی توشته مغازه سردار آزمون. میدانی با کسی در افتادی که خودش می آید بالای سرتان. کل آمارتان در آمده، حتی کجا می خوابید....»