با وجود هشدار مسئولان درباره فاصله گرفتن مردم از حاشیه رودخانه، همچنان بسیاری از شهروندان خوزستانی در کنار رودخانه کارون حضور پیدا می کنند.