رودخانه شهرستان دِلفان استان لرستان در اثر بارندگی طغیان کرده است و امکان وقوع سیل در این منطقه وجود دارد.