مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی: با رفتار استاندارگلستان، فقط بخشی ازعملکرد غیرقابل قبول وزیر کشورآشکارشده است.

مسیح مهاجری  با تاکید براینکه دولت باید با کنار گذاشتن وزرا ومدیران ضعیف، به یاری مردم درتمام زمینه هابشتابد، افزود: آنچه درگلستان رخ داد نشان داد که وزارت کشوربسیار ضعیف است.

وی گفت: آقای جهانگیری باعزل استاندار گلستان یک کار انقلابی کرده و اگر ایشان بخواهند به این کار انقلابی ادمه بدهند باید از رئیس جمهور بخواهند وزیرکشور را نیز عزل کنند و در استانداری ها تحول بنیادین به وجود بیاورند.

مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی گفت: مدیران دولتی باید از وابستگی به ثروت، رانت، گرایش های فامیلی و بازی های سیاسی دور باشند ولی متاسفانه اکنون این بیماری ها درمدیران مشاهده میشود و تا این بیماریها معالجه کامل و ریشه کن نشوند این مشکلات کشور برطرف نخواهند شد.