پروانه مافی ،عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در توییتر خود نوشت:

عزلی که زودتر از این باید توسط وزیر کشور انجام میشد، بوسیله معاون اول صورت گرفت.

امیدوارم استاندارِ بی مسئولیتِ معزول در منصب دیگری بکار گرفته نشود.

نباید با این عزل، قصور وزارت کشور بویژه ضعف سازمان مدیریت بحران فراموش شود.